Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Velkommen som patient hos Psykolog Anette Blicher. I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig. Vi har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig hvordan vi behandler dine data.

Dataansvar

Psykolog Anette Blicher er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med din behandling på klinikken, herunder i tilknyttende lovlige forretningsmæssige formål, som fx udøvelsen af administrative funktioner eller opfyldelse af lovkrav for psykologer.

Vi anvender denne type data om dig

De data, vi anvender, omfatter: 

  • CPR-nummer, navn, adresse og telefonnummer, samt oplysninger til brug for afregning, herunder betalingsinformationer
  • Oplysninger om dine helbredsmæssige forhold, som vi noterer om dig til brug for din journalførelse
  • Oplysninger om dine helbredsmæssige forhold, som vi modtager fra andre sundhedspersoner

Principper for vores behandling af dine personoplysninger

For at sikre din databeskyttelse, følger vi følgende principper for behandlingen af dine personoplysninger. 

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. 

Vi behandler kun persondata, som der er nødvendige for at opfylde de formål, der er defineret ovenfor. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare, herunder sundhedslovgivningen, autorisationsloven og journalbekendtgørelsen. 

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi sørger for at opdatere dine persondata løbende, og vi har vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vi følger endvidere gældende lovgivning for at fastlægge tidsrummet for opbevaring af dine persondata, herunder journalbekendtgørelsen. Det gældende tidsrum for opbevaring af din journal er mindst 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Vi følger endvidere sundhedslovgivningen og autorisationslovens regler for at afgøre tidsrummet for behandlingen af dine persondata her på klinikken. 

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning, og følger bogføringslovens regler.

Modtagere af persondata og overførelse af persondata til tredjelande 

Vi kan udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vores personale, hvis det er nødvendigt for at tilbyde dig den bedst mulige behandling her på klinikken. 

Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om dig til afregningsmæssige formål. Vi videregiver dog ikke oplysninger om behandlingsforløbet, herunder dine helbredsmæssige oplysninger foruden dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 9, stk. 1, litra a. 

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9. 

Brug af cookies

Se oplysning om cookies

Dine rettigheder

Du har ret til at modtage oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger: Du har ret til at modtage oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger, herunder om formålet med behandlingen. Du har ret til at modtage oplysninger om behandlingen inden for en rimelig frist efter indsamlingen af personoplysninger, og senest inden for en måned, eller ved indsamlingstidspunktet, hvis oplysningerne er indsamlet hos dig.  

Du har ret til at få indsigt i dine persondata: Du har ret til at henvende dig til os for at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvad vi anvender dem til og oplysninger relateret til vores behandling af dine data. Du har endvidere ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, der behandles. Adgangen til at modtage kopier kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. For yderligere kopier kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet: Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori fejlen består. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling og anmode om begrænsning af behandling: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan ligeledes anmode om en begrænset behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse eller anmodning om begrænsning af behandling er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata, eller begrænse databehandlingen.  

Du har ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data, herunder til en anden dataansvarlig. 

Du har ret til at klage til en kompetent myndighed: Du kan ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du kan finde kontaktoplysninger og yderligere informationer om dine klagemuligheder på: www.datatilsynet.dk. Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk 

For at gøre brug af dine rettigheder kan du bruge kontaktoplysningerne øverst. Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik eller vores behandling af dine persondata her på klinikken, er du velkommen til at kontakte os på ved at bruge kontaktoplysningerne øverst eller her nedenfor.

Kontaktoplysninger

Psykolog Anette Blicher

Jægersborg Alle 19, 3.

2920 Charlottenlund

CVR-nummer: 18256207

Kontakt:

Telefon: 39623607

Mobil: 20429862

Mail: ab@anetteblicher.dk

Web: www.AnetteBlicher.DK